Om oss

En komplett anleggsentreprenør

TP Maskin AS er et ungt og entusiastisk maskinentreprenørfirma med kontor, lager og verksted på Botnhågen Sør Industriområde i Finnsnes.

 • Etablert som enkeltmannsforetak i 1994
 • AS siden 2000
 • Medlem i Maskinentreprenørenes Forbund
 • Sentral godkjenning for ansvarsrett
 • Godkjent lærebedrift
 • Kvalifisert leverandør i TransQ og Sellihea

Vårt primærmarked er Midt-Troms med hovedtyngde i Finnsnes, der vi har opparbeidet en solid markedsposisjon.

Rivningsarbeider påtar vi oss over hele Nord-Norge.

Felles for alle våre tjenester er en gjennomgående høy kvalitet, ryddighet og at vi legger vår ære i å overholde avtalte tidsfrister. Du kan i bunn og grunn stole på oss!

HMS og kvalitetssikring

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig og naturlig del av våre daglige rutiner og ligger i bunnen for alle våre oppdrag.

Vår virksomhet er av en slik karakter at vi til enhver tid må ha fokus på sikkerhet, og sikkerheten skal alltid gå foran i gjennomføringen av våre prosjekter.

Vårt mål er å utføre arbeidet riktig første gang, samt ivareta sikkerheten slik at våre dyktige medarbeidere kommer trygt hjem etter endt arbeidsdag. For å nå vårt mål må vi hele tiden være i forkant, og det klarer vi ved hjelp av gode rutiner, sikker jobb analyse (SJA), vernerunder og generelt nøye planlegging før igangsettelse av prosjekter.

Vi har også strenge interne kvalitetskontroller som skal sikre at våre tjenester til enhver tid samsvarer med den kvaliteten kunden forventer. Opprydding er således en viktig del etter at selve jobben er utført.

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning istedet for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

Den sentrale godkjenningen er altså et effektivt hjelpemiddel for foretakene og kommunene ved behandling av den enkelte byggesøknad. Dersom et foretak har sentral godkjenning, skal kommunen normalt legge den sentrale godkjenningen til grunn ved tildelingen av eventuell ansvarsrett. Kommunen skal ved behandlingen av byggesøknaden som utgangspunkt nøye seg med å vurdere om den sentrale godkjenningen er i overensstemmelse med det aktuelle prosjekt. Foretak som har sentral godkjenning slipper dermed å dokumentere faglig ledelses kvalifikasjoner i hver enkelt byggesak. Det gir raskere behandling lokalt. Satsene for byggesaksgebyret er jevnt over lavere for de foretakene som har sentral godkjenning.

Vår virksomhet er av en slik karakter at vi til enhver tid må ha fokus på sikkerhet, og sikkerheten skal alltid gå foran i gjennomføringen av våre prosjekter.

Vårt mål er å utføre arbeidet riktig første gang, samt ivareta sikkerheten slik at våre dyktige medarbeidere kommer trygt hjem etter endt arbeidsdag. For å nå vårt mål må vi hele tiden være i forkant, og det klarer vi ved hjelp av gode rutiner, sikker jobb analyse (SJA), vernerunder og generelt nøye planlegging før igangsettelse av prosjekter.

Vi har også strenge interne kvalitetskontroller som skal sikre at våre tjenester til enhver tid samsvarer med den kvaliteten kunden forventer. Opprydding er således en viktig del etter at selve jobben er utført.

Sentral godkjenning må fornyes etter tre år (mens lokal godkjenning bare har samme varighet som tillatelsen til tiltaket).

Foretak som søker sentral godkjenning, må dokumentere faglig ledelses kompetanse, og opplyse om foretakets organisering og styringssystem. En systematisk styring av foretaket gjennom et egenkontrollsystem skal sette det i stand til selv å kunne bekrefte at arbeidet er utført riktig og hindre gjentakelse av feil. Det er viktig å merke seg at det styringssystemet som kreves etter godkjenningsforskriften kommer i tillegg til arbeidsmiljølovens krav til internkontrollsystem.

Den sentrale godkjenningsordningen skal bl.a.:

 • gjøre det lettere for foretakene å utvikle integrerte egenkontrollsystemer
 • redusere papirmengden og lette søknadsprosedyren for foretakene ved at de slipper å dokumentere kvalifikasjonene for hver gang det søkes om byggetillatelse
 • føre til enklere søknadsbehandling i kommunene
 • skape forutberegnelighet og oversikt i markedet gjennom registrering i et åpent register
 • bidra til konkurransefortrinn for de seriøse foretakene
 • sørge for likebehandling av søknader om ansvarsrett

Sentral godkjenning utstedes av Statens bygningstekniske etat. Klager behandles av en egen klagenemnd.


Forskrift og veiledning om godkjenning av foretak for ansvarsrett finner du hos Statens bygningstekniske etat (ekstern link).

MEF

TP Maskin AS er medlem i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon med om lag 1850 medlemmer og over 24.500 ansatte. Medlemsbedriftene driver primært med maskinell anleggsvirksomhet, særlig bygging og vedlikehold av veier. I tillegg organiserer MEF også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Forbundets formål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser.

Omsetter for 38 milliarder kroner
MEFs medlemsbedrifter omsetter for ca. 38 milliarder kroner. Medlemsbedriftene er alt fra enmannsbedrifter til bedrifter med flere tusen ansatte. Gjennomsnittlig har hver MEF-bedrift ca. 10 ansatte, og virksomhetene spenner over en rekke områder, blant annet:

 • Bygging, drift og vedlikehold av veier
 • Vann og avløp
 • Tomtearbeid
 • Anleggsgartnervirksomhet
 • Kranvirksomhet
 • Skogsavvirkning
 • Gjenvinning og avfallshåndtering
 • Brønnboring


MEF-bedriftene

 • organiserer ca. 85 prosent av alle ansatte i anleggsbransjen i Norge
 • står for 60 prosent av alle grunnvannsboringer til drikkevann og energiformål
 • hogger og kjører fram 75 prosent av tømmer som avvirkes, totalt fem millioner kubikkmeter tømmer
 • håndterer 40 prosent av Norges årlige avfallsmengde

Mer informasjon om MEF finner du på forbundets egne hjemmesider (ekstern link).


Code of Coduct / adferdskodeks

TP Maskin jobber etter etiske retningslinjer for å sikre en felles forpliktelse for alle gjeldende lover (inkludert Åpenhetsloven), forskrifter og atferds standarder selskapet. Code of Conduct setter forventninger til personlig oppførsel og forretningspraksis. Vi jobber for å skape og overholde etiske retningslinjer som resulterer i atferd som fremmer og sikrer ærlighet, høy integritet og respekt. Denne typen atferd skaper tillit som er avgjørende for gode forretningsforbindelser.

Her kan du lese TP Maskins Code of Conduct