Code of conduct

Etiske retningslinjer for entreprenører, underleverandører og leverandører av TP Maskin AS

TP Maskin og dets tilknyttede selskaper er forpliktet til etiske prinsipper og som vektlegger integritet og forpliktelse for gjeldende lover og forskrifter. Vi forventer at våre forretningspartnere følger den samme standarden i sitt virke.

Formålet med våre etiske retningslinjer er å sikre en felles forpliktelse for alle gjeldende lover (inkludert Åpenhetsloven), forskrifter og atferds standarder hos TP Maskin AS. Code of Conduct setter forventninger til personlig oppførsel og forretningspraksis.

Våre forventninger er nedfelt i følgende uttalelse. Denne uttalelsen er en integrert del av avtalene (som rammeavtale, leveringsavtale, anskaffelsesordre, avtale om tjenester eller midlertidig arbeidsavtale) som er eller vil bli avtalt med TP Maskin AS.

Profesjonalitet

 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal til enhver tid opptre i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, prinsipper, standarder og verdier som gjelder hos TP Maskin AS. Entreprenører, underleverandører og leverandører skal levere produkter og tjenester av høy kvalitet og forventes å registrere transaksjoner i samsvar med gjeldende prosedyrer og håndtere informasjon med omhu.

Sikkerhet

 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal forholde seg til gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter
 • TP Maskin AS forventer at entreprenører, underleverandører og leverandører er oppmerksomme på vår og deres egen sikkerhet
  så vel som andres. Entreprenører, underleverandører og leverandører forventes å gjøre sitt ytterste for å rapportere utrygge situasjoner og løse dem umiddelbart.

Miljø

 • TP Maskin AS forventer at entreprenører, underleverandører og leverandører overholder alle lokale miljøkrav, forskrifter og regler og til en hver tid aktivt jobbe for å hindre skade på miljø og omgivelser. Entreprenører, underleverandører og leverandører til TP Maskin AS er pålagt å overholde våre etiske prinsipper, så vel som minimumsstandardene inkludert i TP Maskin AS sine etiske retningslinjer for kontraktører, underleverandører og leverandører (Code of Conduct), og å også pålegge disse skriftlig på sine underleverandører
  og leverandører.

Integritet

 • TP Maskin AS forventer at entreprenører, underleverandører og leverandører holder på forretningsmessige og private interesser atskilt, og unngår enhver tilsynelatende interessekonflikt. Gaver og påskjønnelser, både internt og fra tredjepart, skal aldri påvirke beslutningsprosessen. Entreprenører, underleverandører og leverandører er forventes å handle i god tro til enhver tid, og maktmisbruk er ikke tillatt under noen omstendigheter.

Etiske retningslinjer for entreprenører, underleverandører og leverandører

Bekjempelse av ulovlige avtaler

 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal ikke delta i ulovlige handelsrestriksjoner, konkurransebegrensende
  avtaler, misbruk av økonomisk makt eller karteller. Videre entreprenører, underleverandører og leverandører skal følge gjeldende lovbestemmelser om ansettelse av ansatte og ta avgjørende tiltak mot ulovlig arbeid og svart arbeid.
 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal ikke engasjere seg i noen adferd som ville sette TP Maskin AS i fare for å bryte lover mot korrupsjon og bestikkelser.
 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal på ingen måte begå direkte eller indirekte korrupsjonshandlinger,
  inkludert utpressing, bedrageri og/eller bestikkelser. Entreprenører, underleverandører og leverandører plikter å overholde
  med alle relevante lover og forskrifter mot korrupsjon og bestikkelser.

Respekt og diskriminering

 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal jobbe for å skape et arbeidsmiljø der alle føler seg komfortable og behandler hverandre med rettferdighet og verdighet.
 • Entreprenører, underleverandører eller leverandører forplikter å ikke diskriminere eller handle på en diskriminerende måte ved ansettelse av personell, og heller ikke ved tildeling av arbeidsrelaterte fordeler, inkludert men ikke begrenset til kompensasjon, tilgang til utdanning og opplæring og oppsigelse av kontrakter.
 • Entreprenører, underleverandører og leverandører må respektere mangfoldet til sine ansatte, kunder og andre som de kommer i kontakt med, inkludert respekt for forskjeller som kjønn, rase, farge, alder, funksjonshemming, seksuell legning, etnisk opprinnelse og religion.

Ansettelsespraksis

Entreprenører, underleverandører og leverandører skal overholde gjeldende ansettelsesstandarder og
lovgivning om arbeidsstandarder, ikke-diskriminering og menneskerettigheter.

 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal respektere ansattes rett til å tiltre eller avstå fra å være med foreninger og arbeidstakerorganisasjoner.
 • Entreprenører, underleverandører og leverandører må på sin arbeidsplass kunne dokumentere at:
  – det ikke benyttes barnearbeid
  – diskriminering og trakassering er forbudt, inkludert diskriminering eller trakassering basert på en egenskap beskyttet av loven
  – ansatte står fritt til å ta opp bekymringer og si fra uten frykt for gjengjeldelse
  – passende og rimelig bakgrunnsscreening, inkludert etterforskning av tidligere kriminelle aktiviteter, gjennomføres for å sikre integritet og god karakter til leverandørens ansatte.
  – det brukes klare og enhetlige ansettelsesstandarder som oppfyller eller overgår lover og forskriftsmessige krav.

Personvern og informasjonssikkerhet

 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal forholde seg til gjeldende lover, regler og forskrifter av jurisdiksjonene de opererer i med hensyn til personvern og informasjonssikkerhet, og kan bare bruke informasjon innhentet gjennom deres forhold til TP Maskin AS i den grad det er strengt nødvendig for utførelse av arbeidet.
 • Entreprenører, underleverandører og leverandører må ha hensiktsmessige retningslinjer for informasjonssikkerhet og prosedyrer på plass for å beskytte tilgangen til TP Maskin AS sin informasjon.
 • Entreprenører, underleverandører og leverandører pålegges å umiddelbart rapportere om faktiske eller mistenkte brudd på personvernet, sikkerhetsbrudd eller tap av informasjon fra TP Maskin AS.
 • Entreprenører, underleverandører og leverandører skal oppbevare all informasjon om TP Maskin AS, samt alle kontraktsmessige
  tjenester og utførelsen av tjenestene, konfidensielt.

Gjenopptakelse av forretningsdrift og beredskapsplanlegging

 • For tjenester utført av entreprenører, underleverandører og leverandører, forventer MP Maskin AS at det for entreprenører, underleverandører og leverandører utarbeides nødgjenopprettingsplaner, vedlikeholdt og testet i samsvar med gjeldende juridiske, kontraktsmessige og servicenivåkrav

Rutiner for varsling

 • For rapporter om brudd på Code of Conduct, kan du kontakte TP Maskin AS.
  Entreprenører, underleverandører og leverandører plikter å undersøke mistenkelige saker og samarbeide med
  TP Maskin uten reservasjon. Dersom det er begrunnet mistanke om at en entreprenør, underentreprenør el
  leverandør har brutt retningslinjene, eller dersom en underleverandør eller leverandør ved mistanke unnlater å
  fullt ut overholde sin forpliktelse til å undersøke og samarbeide, kan TP Maskin avslutte virksomhetens
  forhold til aktuell entreprenør, underleverandør eller leverandør med umiddelbar virkning på grunnlag av
  eksisterende kontraktsmessige eller lovfestede rettigheter. I tilfelle brudd på Code of Conduct forbeholder TP Maskin AS seg retten til å ta ytterligere rettslige skritt, spesielt å kreve erstatning. TP Maskin AS kan endre Code of Conduct fra tid til annen etter behov og forventer at entreprenører, underleverandører og leverandører aksepterer slike endringer. Ved å sende inn vårt spørreskjema for rutiner knyttet til åpenhetsloven erklærer entreprenøren, underleverandøren og/eller leverandøren å ha lest og forstått våre etiske retningslinjer og overholde de etiske forpliktelsene i tillegg til de andre kontraktsforpliktelsene med TP Maskin AS.